Kế hoạch số: 2104/KH-SGDĐT (Về việc KHAO SAT THUC HIEN CHUONG TRINH)